Regulamin

Warunki ogólne Gwarancja zakupów w domuPobierz regulamin

Indeks:

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie refleksji
Artykuł 8 - Wykonywanie przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy i jego koszty
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 - Cena
Artykuł 12 - Zgodność i dodatkowa gwarancja
Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 14 - Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
Artykuł 15 - Płatność
Artykuł 16 - Postępowanie reklamacyjne
Artykuł 17 - Spory
Artykuł 18 - Gwarancja branżowa
Artykuł 19 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia
Artykuł 20 - Zmiana Ogólnych Warunków Thuiswinkel

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

 1. Umowa dodatkowa : umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową na odległość, a te przedmioty, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy między osoba trzecia i przedsiębiorca;
 2. Okres refleksji : okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 3. Konsument : osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
 4. Dzień : dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe : dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
 6. Umowa na czas trwania : umowa, która obejmuje regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
 7. Trwały nośnik danych : dowolne narzędzie – w tym e-mail – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie przez okres dostosowany do celu, dla którego informacja jest przeznaczona , i który umożliwia niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
 8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 9. Przedsiębiorca : osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Thuiswinkel.org i oferująca produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usług konsumentom na odległość;
 10. Umowa na odległość : umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, przy czym wyłączne lub wspólne korzystanie ma miejsce do zawarcia umowy włącznie. wykorzystuje jedną lub więcej technik komunikacji zdalnej;
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w Załączniku I niniejszych warunków; Załącznik I nie musi być udostępniony, jeżeli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od jego zamówienia;
 12. Technologia porozumiewania się na odległość : środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: Kenners bv
Handel pod nazwą(ami):

 • sousvidekenner.nl
 • dronekenner.nl
 • Instantpot.nl
 • messen.kenners.nl
 • kenners.pl

Adres biznesowy:
's-Gravenweg 332A
2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel

Numer telefonu: + 32 (0) 85 301 2306
Dostępność: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00
Adres e-mail: [email protected]
Numer Izby Handlowej: 64792447
Numer VAT: NL855847815B01

Artykuł 3 - Zastosowanie

 1. Obowiązują niniejsze ogólne warunkido każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków jest udostępniany konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób ogólne warunki mogą być postrzegane przez przedsiębiorcę i że zostaną przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta najszybciej jak to możliwe .
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego akapitu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, że konsument może być przechowywany w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzecznych warunków. .

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub oferowanych usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia warunków z nią związanych.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zastosuje się do odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 4. W ramach prawnych przedsiębiorca może się dowiedzieć, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub dołączyć do wykonania specjalne warunki.
 5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi następujące informacje najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:
  • adres odwiedzin placówki przedsiębiorcy, do której konsument może zgłosić reklamację;
  • warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
  • informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
  • cena zawierająca wszystkie podatki produktu, usługi lub treści cyfrowych; w odpowiednim zakresie koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość;
  • wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
  • jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Dla produktów:

 1. Konsument może rozwiązać umowę w zakresie dokonanych zakupówe produktu w okresie refleksji 14 dni bez podania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązuje go do podania powodu (przyczyn).
 2. Okres namysłu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wcześniej wskazaną przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub:
  • jeśli konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymał ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy.
  • jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
  • w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów w określonym okresie: w dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:

 1. Konsument może rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie zobowiązuje go do podania powodu (przyczyn).
 2. Okres do namysłu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

Przedłużony okres odstąpienia od umowy dla produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym w przypadku braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy:

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganej przez prawo informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres na namysł wygasa dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu namysłu określonego zgodnie z poprzednimi paragrafami tego artykułu.
 2. Jeżeli przedsiębiorca dostarczył konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim akapicie w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał tę informację .

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie refleksji

 1. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest tutaj to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak mógłby to zrobić w sklepie.
 2. Konsument odpowiada wyłącznie za utratę wartości produktu, która jest wynikiem sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza dozwolony w ust. 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub przy zawarciu umowy.

Artykuł 8 - Wykonywanie przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy i jego koszty

 1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zgłosi to przedsiębiorcy w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
 2. Jak najszybciej, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku przestrzegał okresu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu refleksji.
 3. Konsument zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, o ile to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia spoczywa na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił, że konsument ma ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskaże, że sam poniesie, to konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
 6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy po uprzednim wyraźnym żądaniu świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody lubW przypadku produktów spożywczych, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej ilości lub w określonej ilości rozpoczynają się w okresie odstąpienia od umowy, konsument jest winien przedsiębiorcy należną kwotę, która jest proporcjonalna do tej części zobowiązania, które przedsiębiorca spełnił w dniu czas odwołania w stosunku do pełnego wykonania zobowiązania.
 7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za świadczenie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, ani za dostawę energii cieplnej, jeżeli:
  • przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganej prawem informacji o prawie odstąpienia, zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub;
  • konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ogrzewania miejskiego w okresie refleksji.
 8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli:
  • przed ich dostarczeniem nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu odstąpienia od umowy;
  • wyrażając zgodę, nie przyznał się do utraty prawa do odstąpienia od umowy; lub
  • przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.
 9. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy wszelkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi konsumentowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy możliwe drogą elektroniczną, niezwłocznie po otrzymaniu tego powiadomienia prześle potwierdzenie odbioru.
 2. Przedsiębiorca zwróci konsumentowi wszelkie płatności, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, ale w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem pieniędzy, aż otrzyma produkt lub konsument wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. Przedsiębiorca korzysta z tego samego sposobu płatności, którego użył konsument do zwrotu, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot kosztów jest dla konsumenta bezpłatny.
 4. Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Niniejszy artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klientem jest osoba fizyczna, która nie wykonuje swojego zawodu lub działalności gospodarczej. Klienci biznesowi nie mają zatem prawa do odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca może wyłączyć z prawa odstąpienia następujące produkty i usługi, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej w terminie do zawarcia umowy:

 1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy
 2. Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Przez aukcję publiczną rozumie się sposób sprzedaży, w ramach którego przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego stawiennictwa na aukcji, pod kierunkiem prowadzącego aukcje, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 3. Umowy serwisowe, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
  • wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
  • konsument oświadczył, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
 4. Imprezy turystyczne, o których mowa w art. 7:500 holenderskiego kodeksu cywilnego oraz umowy o przewóz osób;
 5. Umowy o świadczenie usług noclegowych, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres świadczenia usług innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów i gastronomii;
 6. Umowy dotyczące spędzania czasu wolnego, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres jej realizacji;
 7. Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są czysterly przeznaczone dla konkretnej osoby;
 8. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
 9. Produkty zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
 10. Produkty, które ze względu na swój charakter zostają nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami po dostarczeniu;
 11. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 12. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
 13. Gazety, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem ich prenumeraty;
 14. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
  • wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
  • konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 - Cena

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przedsiębiorca może oferować ceny zmienne na produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ta zależność od wahań oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
  • wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub
  • konsument ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła podwyżka ceny.
 5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 - Zgodność z umową i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i/lub przepisami rządowymi . Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innych niż normalne użytkowanie.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw ustawowych i twierdzi, że konsument może dochodzić przeciwko przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
 3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza to, co jest wymagane prawem w przypadku niewykonania przez niego części umowy . .

Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres podany przedsiębiorcy przez konsumenta.
 3. Z należytym przestrzeganiem tego, o czym mowa w art. 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo do bezkosztowego rozwiązania umowy i prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim paragrafem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta.
 5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i podanemu do wiadomości przedstawicielowi przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 - Czas trwania transakcji: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Anulowanie:

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieoznaczony i trwa do:regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad anulacji oraz z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i obejmującą regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie pod koniec ustalonego terminu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad odstąpienia i okres wypowiedzenia wynoszący co najmniej jeden miesiąc.
 3. Konsument może zawierać umowy, o których mowa w poprzednich paragrafach:
  • anulować w dowolnym momencie i nie ograniczają się do anulowania w określonym czasie lub okresie;
  • przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zawarli przez niego;
  • zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił dla siebie przedsiębiorca.

Rozbudowa:

 1. Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być automatycznie przedłużana lub odnawiana na czas określony.
 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie codziennych wiadomości oraz tygodników i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony, maksymalnie do trzech miesięcy, jeżeli konsument sprzeciwia się temu przedłużonej umowy. może anulować zakończenie przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 3. Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników oraz czasopism.
 4. Umowa o ograniczonym czasie trwania na regularne dostarczanie codziennych, wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.

Kosztowny:

 1. Jeżeli umowa trwa dłużej niż rok, konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 - Płatność

 1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni po rozpoczęciu okresu odstąpienia od umowy lub w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni po zawarcie umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. Sprzedając produkty konsumentom, konsument nie może być nigdy zobowiązany na ogólnych warunkach do zapłaty więcej niż 50% z góry. Jeżeli przewidziana jest zaliczka, konsument nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do realizacji odpowiedniego zamówienia lub usługi przed zapłaceniem określonej zaliczki.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznego sprostowania niedokładności podanych lub podanych danych płatniczych oraz zgłoszenia przedsiębiorcy.
 4. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnionej płatności i wyznaczeniu konsumentowi terminu 14 dni na dalsze wywiązywanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po dokonaniu płatności nie zostanie dokonany w tym 14-dniowym terminie, od pozostałej należnej kwoty będą należne odsetki ustawowe, a przedsiębiorca jest uprawniony do obciążenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2500 EUR; 10% na następne 2500 € i 5% na następne 5000 € przy minimum 40 €, =. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy zgłaszać przedsiębiorcy wyczerpująco i wyraźnie w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
 3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni wz powiadomieniem o odbiorze i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Reklamację produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenckiej witryny Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org . Skarga jest następnie wysyłana zarówno do zainteresowanego przedsiębiorcy, jak i Thuiswinkel.org.
 5. Konsument musi dać przedsiębiorcy co najmniej 4 tygodnie na rozwiązanie reklamacji we wzajemnych konsultacjach. Po upływie tego terminu powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.

Artykuł 17 - Spory

 1. Do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie.
 2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub realizacji umów dotyczących produktów i usług, które mają być dostarczone lub dostarczone przez tego przedsiębiorcę, mogą, z należytym uwzględnieniem poniższych postanowień, być składane zarówno przez konsumenta, jak i przedsiębiorcę do Thuiswinkel Komisja rozjemcza. , PO Box 90600, 2509 LP w Hadze ( www.sgc.nl ).
 3. Spór będzie rozpatrywany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw złożył skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
 4. Jeżeli reklamacja nie doprowadzi do rozwiązania, spór należy zgłosić do Komisji Rozjemczej w formie pisemnej lub w innej formie ustalonej przez Komisję nie później niż 12 miesięcy od dnia, w którym konsument złożył reklamację przedsiębiorcy.
 5. Jeżeli konsument chce skierować spór pod komisję rozjemczą, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Najlepiej, gdy konsument najpierw zgłasza to przedsiębiorcy.
 6. Jeżeli przedsiębiorca chce skierować spór do Komisji ds. Sporów, konsument musi w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku przedsiębiorcy w tym celu określić na piśmie, czy również chce to zrobić, czy też chce, aby spór został rozpatrzony przez właściwy sąd. Jeżeli przedsiębiorca nie zostanie poinformowany o wyborze konsumenta w terminie pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo skierować spór do właściwego sądu.
 7. Komisja Rozjemcza podejmuje decyzję na warunkach określonych w regulaminie Komisji Rozjemczej ( www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel ). Decyzje Komisji Rozjemczej podejmowane są w formie wiążącej porady.
 8. Komisja Rozjemcza nie zajmie się sporem lub przerwie postępowanie, jeżeli przedsiębiorca uzyskał wstrzymanie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą, zanim spór został rozpatrzony przez komisję na rozprawie oraz wydano ostateczną decyzję. został wskazany.
 9. Jeżeli, oprócz Komisji ds. Sporów Thuiswinkel, upoważniona jest inna uznana komisja ds. sporów lub stowarzyszona z Komisją ds. Sporów Konsumenckich (SGC) lub Instytutem Skarg na Usługi Finansowe (Kifid), Komisja ds. Sporów Thuiswinkel jest najlepiej kompetentna w przypadku sporów dotyczących głównie metody sprzedaż lub świadczenie usług na odległość. W przypadku wszystkich innych sporów inny uznany komitet ds. sporów związany z SGC lub Kifid.

Artykuł 18 - Gwarancja branżowa

 1. Thuiswinkel.org gwarantuje przestrzeganie wiążącej porady Komisji ds. Sporów Thuiswinkel przez jej członków, chyba że członek zdecyduje się przekazać wiążącą poradę sądowi do rozpatrzenia w ciągu dwóch miesięcy od jej wysłania. Gwarancja ta zostaje przywrócona, jeżeli wiążące zalecenie pozostało w mocy po rozpatrzeniu przez sąd, a orzeczenie, z którego wynika, stało się prawomocne. Do maksymalnej kwoty 10 000 EUR za każdą wiążącą poradę, kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Thuiswinkel.org. W przypadku kwot większych niż 10 000 EUR za wiążącą poradę zostanie wypłacona kwota 10 000 EUR. W przypadku nadwyżki Thuiswinkel.org ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że członek przestrzega wiążącej porady.
 2. Zastosowanie tej gwarancji wymaga, aby konsument złożył pisemną apelację do Thuiswinkel.org i przeniósł swoje roszczenia wobec przedsiębiorcy na Thuiswinkel.org. Jeżeli roszczenie wobec przedsiębiorcy przekracza 10 000 EUR, konsumentowi proponuje się przeniesienie roszczenia do wysokości 10 000 EUR na Thuiswinkel.org, po czym organizacja ta dokona płatności we własnym imieniu i na swój koszt zażąda w sądzie w celu zaspokojenia konsumenta.

Artykuł 19 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Dodatkowe przepisy lub przepisy, które odbiegająe z niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

Artykuł 20 - Zmiana Ogólnych Warunków Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org nie zmieni niniejszych ogólnych warunków bez konsultacji ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
 2. Zmiany niniejszego regulaminu wejdą w życie dopiero po ich odpowiednim opublikowaniu, przy założeniu, że w przypadku zmian mających zastosowanie w czasie trwania oferty, pierwszeństwo będzie miało postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta.

thuiswinkel.org
www.homewinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Skrytka pocztowa 7001, 6710 CB Ede

Załącznik I: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(wypełnij i odeślij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odwołać umowę)

 • Do: [nazwa przedsiębiorcy]

[ adres geograficzny przedsiębiorcy]

[ numer faksu przedsiębiorca, jeśli jest dostępny]

[adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy]

 • Ja/my* niniejszym zawiadamiam Cię, że zawieram/my* naszą umowę dotyczącą

sprzedaż następujących produktów: [oznaczenie produktu]*

dostarczenie następujących treści cyfrowych: [oznaczenie treści cyfrowych]*

świadczenie następującej usługi: [usługa wyznaczenia]*,

unieważnić/unieważnić*

 • Zamówienie*/odbiór* [data zamówienia usług lub paragonu za produkty]
 • [Nazwa konsumenta(-ów)]
 • [Zaadresuj konsumenta(-ów)]
 • [Podpis konsumenta(-ów)] (tylko w przypadku, gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Skreśl to, co nie ma zastosowania, lub wypełnij to, co ma zastosowanie.